ANA SAYFA
HAKKIMIZDA CAMIN TARİHİ ÜRÜNLER UYGULAMALAR REFERANSLAR İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM
 

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

HATİPOĞLU CAM A.Ş çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durmaları esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, şirketin ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır. Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkelere uygun çalışmak esastır.

 • Çalışanların yetkilerini, kendi veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez bir durumdur.
 • Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir suretle karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.
 • Çalışanlar görev süresi içinde herhangi bir siyasi partide aktif olarak faaliyet gösteremez.
 • Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya partiye üye olmasını isteyemez.
 • Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun, şirket varlıkları, imkânları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. Her konuda tasarruf ilkesi tüm personel tarafından titizlikle uygulanır.
 • Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para veya mal/hizmet alınamaz ve verilemez.
 • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç veya menfaat elde edilemez.

 

HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI

Şirket çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunulmaması esastır.

 • Şirket çalışanlarının, görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır.
 • Şirket çalışanları; şirket iş hedefleri ile uyumlu yürürlükteki mevzuata uygun hediyenin kamuoyu tarafından öğrenilmesinin şirketi zor durumda bırakmayacak olması koşulları ile 3. maddede çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir veya verebilirler.
 • İkinci maddede belirtilen koşullara uygun olarak; şirket çalışanları, iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda eğlence, ikram ve yemek verebilirler ve alabilirler. Şirket çalışanları, şirketi temsilen katıldıkları seminer ve benzeri organizasyonlarda para dışında günün anısına sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.
 • Zimnen veya açıkça bir karşılığa bağlanan hediye veya menfaatlerin alınması yasaktır.
 • Rüşvet veya komisyon almak-vermek veya teklif etmek, hiçbir şart altında kabul edilemez.
 • Şirket çalışanlarının; alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmesi, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını vb. ödemeleri karşılatmaları yasaktır.
 • Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilmek üzere dağıtılan hediye ve promosyon malzemeleri için, değerlerine bakılmaksızın ayrıca izin almaya gerek yoktur. Anılan hediyeler şirket üst yönetimi tarafından onaylandıktan sonra dağıtılacaktır.
 • Yerel kültür değerlerinin şirket politikasında belirlenen değerlerin üzerinde karşılıklı hediye vermeyi gerektirdiği istisnai durumlarda, bu hediyeler sadece şirket adına ve şirket üst yönetimi onayıyla kabul edilebilir. Her halükarda hediye alıp-verme işlemleri, yerel kültüre uygun şekilde yapılmalıdır.

 

 

Hakkımızda | Camın Tarihi | Ürünler | Uygulamalar | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim Hatipoğlu Cam A.Ş.
| Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim Hatipoğlu Cam A.Ş.